Kadın Sağlığı Çok Detaylı !

Kadın sağlığı ; ruhsal, sosyal, fiziksel iyiliği içermekte ve hayatın sosyal, politik, ve ekonomik boyutu tarafından da belirlenmektedir.

Kadın Sağlığı En Detaylı Bilgiler Bu Sitede !
Kadın Sağlığı En Detaylı Bilgiler Bu Sitede !

Halen 7 milyarı aşan dünya nüfusunun en az yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Kadın sağlığı sorunları ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklı boyutlarda yaşanıyor olmasına karşın, sorunlar evrenseldir ve uluslararası toplum tarafından küresel düzeyde ele alınmaktadır.
Kadın sağlığı, kadının doğumdan ölümüne kadar olan süredeki tüm sağlık durumunu kapsar. Kadınlar, eşitlikçi ulusal ve uluslararası mevzuatın varlığına rağmen, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hala hayatın temel alanlarında ayrımcılığa maruz kalmaktadır.
Ayrımcılığın yaşandığı alanlardan biri olan sağlıkta da varolan haklardan eşit şekilde yararlanamamaktadırlar.
Sağlık alanındaki eşitliğin sağlık hizmetlerinden eşit yararlanmanın ötesinde; kadın sağlığını etkileyen toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı ve sosyo-ekonomik koşulları da içermesi gerektiği anlayışı, kadın sağlığına yönelik çalışmalara yeni bir boyut kazandırmıştır.
Bu Makalemiz Sürekli Olarak Güncellenecek ve Kadın Sağlığına Yönelik Tüm Bilimsel Açıklamalara Yer Verilecektir.